ELS PRESSUPOSTOS DE SALUT 2023 INSUFICIENTS I AMB NECESSITAT DE TRANSPARÈNCIA 31/01/2023

ELS PRESSUPOSTOS DE SALUT 2023 INSUFICIENTS I AMB NECESSITAT DE TRANSPARÈNCIA 31/01/2023

Comunicat de l’ADSP-IB
31 de gener 2023

Els pressupostos del 2023 presenten indicis d’uns canvis de tendència puntuals que podrien afavorir que s’iniciï una reversió de la situació de deteriorament actual, però que s’haurien d’ampliar i perseverar per a una recuperació efectiva del sistema públic. Cal aplicar mesures per contrarestar el debilitament que el sistema ha patit els darrers anys.

Resulta inadmissible la manca de transparència en algunes partides d’aquest pressupost, que impedeixen fins i tot després d’un detallat estudi del pressupost, la interpretació correcta d’algunes partides que considerem essencials.

 

AVALUACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOSTOS DE SALUT 2023 DEL GOVERN DE LES BALEARS 28/01/2023

 

Informe complet de lADSP-IB. 28 de gener 2023

ÍNDEX:

Introducció, pàg 3

Dades generals, pàg 4
1. Evolució de la despesa sanitària pública en valors absoluts
2. Distribució de la despesa sanitària pública per partides
3. Comparació de pressupostos 2022 i 2023

Dades per partides, pàg 8
1. Atenció Especialitzada de Salut, 8
2. Atenció Primària de Salut, 8
3. Assistència sanitària amb mitjans aliens (Concerts), 9
4. Medicaments, 10
5. Inversions en infraestructura i equips, 12
5. Personal, 13
7. Agència de Salut Pública, 14
8. Vacunes, 14
9. Formació del Personal Sanitari, 14
10. Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GSAIB), 15

Resum, pàg 16

Conclusions, pàg 18

Annexos, pag 20
A1. Despesa pressupostada i despesa real consolidada, 21
A2. Despesa sanitària pública per càpita, 22
A3. Mètode per a l’extracció de dades i classificació desagregada, 23
A4. Estimació del dèficit de despesa assignat a Atenció Primària en comparació de la mitjana de la CCAA i les recomanacions de l’OMS, 26
A5. Taules de pressupost 2023 en Assistència Sanitària per Mitjans Aliens, 27
A6. Formació del personal sanitari i docència al sistema de salut, 28
A7. Altres referències, 29
A8. Informe FADSP gen 2023, 30

Cardiologia a Eivissa i necessitat de nova orientació de la Sanitat Pública a les Balears

CARDIOLOGIA A EIVISSA I ORIENTACIÓ DE LA SANITAT PÚBLICA A LES BALEARS 14/12/2022

Comunicat de premsa de l’ADSP-IB 14 Desembre 2022

El servei de Cardiologia de l’Hospital Can Misses d’Eivissa es troba en risc de quedar en situació precària, ja que dels 4 especialistes de cardiologia que conforma la seva plantilla orgànica, dos han sol•licitat trasllat a una altra comunitat autònoma i un altre es troba en expectativa duna jubilació en pocs mesos.

S’han de prendre mesures per evitar l’afebliment de l’atenció sanitària pública i en aquest cas aconseguir preservar els especialistes de cardiologia i la seva activitat dins del SNS a Eivissa.

Des de l’ADSP-IB creiem imprescindible que els pressupostos de sanitat a les Balears prioritzin la inversió en els recursos propis i en el reforçament dels serveis del sistema públic. I deixar de derivar i finançar l’atenció dels pacients als hospitals privats, excepte en casos excepcionals i justificats. Amb les plantilles de professionals sanitaris ben dimensionades als centres públics no caldria dedicar tant pressupost per externalitzar pacients, ni plans de reforç que només resolen de manera puntual la demanda de la població.

Per tot això, reclamem a la Conselleria un pla estructurat per a la sanitat pública, que determini les prioritats de recursos humans, materials i organitzatius necessaris per garantir de forma sòlida ia llarg termini l’atenció als pacients i evitar les llargues llistes d’espera.

 

Llistes d'espera en consultes i cirurgia a les Balears

LLISTES D’ESPERA A LES BALEARS COM POT LA SANITAT PÚBLICA RESOLDRE EL PROBLEMA? 03/11/2022

Comunicat de premsa de la Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública de les IB
3 novembre 2022

El nombre total de pacients en llistes d’espera (quirúrgiques + consultes) arriba als
82.900 (gairebé el 7% de la població de les Balears), el més alt dels darrers dos anys.

Les propostes de la Plataforma Ciutadana per a la Sanitat Pública de les IB són.

1. Identificació dels colls d’ampolla que causen l’alentiment de l’assistència i de les llistes d’espera.

2. Augment de recursos, de professionals i del nombre de llits i quiròfans per mil habitants. Incidir en la millora de l’Atenció Primària també és esencial

3. Conflictes dinterès i llistes despera. Les llistes d’espera a la sanitat pública afavoreix que els pacients acudeixin a la sanitat privada. Cal una política activa de fidelització i de dedicació exclusiva, definint incompatibilitats almenys en els alts nivells de direcció i gestió dels serveis clínics i de la direcció dels hospitals i del servei de salut.

4. Mesures de transparència: Màxima transparència dels convenis signats amb la sanitat privada, del seguiment i de la rendició de comptes.

 

La Plataforma Ciutadana per a la Sanitat Pública de les IB per una política sanitaria progressista

LA PLATAFORMA CIUTADANA PER UNA POLÍTICA SANITÀRIA PROGRESSISTA 29/07/2022

Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública de les IB

Document remès a partits polítics i presidència del Govern el 27 d’octubre 2022
Document remès a la Conselleria de Salut i Consum el 13 d’octubre de 2022
Document presentat a la Conselleria de Salut i Consum a la reunió 29 Juliol 2022

La Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública de les IB ha elaborat un document de propostes sobre els temes que ens preocupen a l’àmbit de la salut . Al document es reclama un canvi en la política sanitària de la Conselleria cap a un model de sistema sanitari de caràcter progressista, així com l’adopció de mesures concretes per resoldre els problemes que més ens preocupen i afecten la sanitat pública de les IB. (Annex 1)

Tenint en compte la imminent elaboració dels pressupostos de Salut per al 2023, creiem que cal avançar en les demandes en la disponibilitat d’informació que es concreten en un document (vegeu Annex 2). Esperam que aquestes reivindicacions puguin ser assumides per les organitzacions polítiques que estèu donant suport al govern i es reflecteixin a l’aprovació del pressupost de salut de l’any 2023.

Esperam que la resposta a les demandes que presentem ala Conselleria s’alineïn amb el caràcter progressista de les organitzacions polítiques que vostes representen per tal de mantenir i recuperar una sanitat pública universal, accessible i de qualitat, que corre seriosos perills de regressió.

Per fer-ho reclamem: Plans concrets per recuperar l’Atenció Primària. Eliminar o situar en demores raonables les llistes despera en latenció especialitzada. La regulació dels conflictes dinterès que dificulta leficiència del sistema sanitari públic. I la gestió directa de lassistència sanitària amb un pla de desprivatització, basat en la transparència i la rendició de comptes a la ciutadania. De forma concreta sol•licitem un compromís de la Conselleria en els punts següents: 1-Atenció Primària. 2-Llistes d’espera. 3-Externalitzacions i transparència. 4-Salut Mental. 5-Persones excloses del sistema de salut.

listas de espera al limite

Llistes d’espera al límit: Plans de la Conselleria i propostes de l’ADSP-IB A LES LLISTES ESPERA 28/06/2022

Plans de la Conselleria i propostes de l’ADSP-IB A LES LLISTES ESPERA 28/06/2022

Es presenta un extens i detallat informe de la greu situació actual de les llistes d´espera a les Balears, de les propostes de plans de la Conselleria i de les alternatives de l´ADSP-IB.

Més enllà dels plans i les mesures temporals que s’han anat succeint durant anys per reduir les llistes d’espera, o de les actuals propostes presentades per la Conselleria (Peonades, convenis amb la sanitat privada, possible reactivació del decret de demora), des de l´ADSP-IB considerem imprescindible un PLA QUE ABORDI LES NECESSITATS ESTRUCTURALS per tal de  reduir al mínim les llistes d’espera.

 

Índex:

Resum, pàg 3

Situació actual, pàg 4

Propostes de la Conselleria i el Servei de Salut, pàg 7

Propostes de l’ADSP-IB, pàg. 11

Cap a on anAm?, pàg 14

Annexos, pàg 16

 

Propuestas de la ADSP-IB  ante los planes de la  Conselleria en AP 17/06/2022

Propostes de l’ADSP-IB davant dels plans de la Conselleria a l’Atenció Primària 17/06/2022

Propostes de l’ADSP-IB davant dels plans de la Conselleria a l´AP 17/06/2022

 

Els pressupostos i la despesa realitzada a Atenció Primària a les Balears se situen des de fa anys en les posicions de cua de les comunitats autònomes. Els Plans d’AP presentats per la Conselleria i l’IB Salut: “Pla estratègic” i “Plans específics per a cada illa” són insuficients i poc concrets. El 78% de la inversió anunciada en aquests plans està assignada a infraestructures, un 10% a convenis amb la privada i només aproximadament un 7% a incrementar la plantilla de sanitaris.

 

Reclamem: Un pla concret d’Atenció Primària amb accions, pressupost, personal a incorporar, calendari d’implantació i que sigui finançat adequadament, almenys amb un % del pressupost semblant a la d’altres comunitats autònomes. La publicació periòdica dels temps de demores per a l’AP. Assegurar l´atenció presencial i en termini de 48 hores. Augment dels recursos de l’AP fins al 25% de la despesa sanitària pública. Recuperació i desenvolupament del model d´AP amb orientació comunitària.

 

salvemos-la-atencion-primaria

Salvem l’AP: Mobilització a Palma 11/06/2022

Salvem l’AP: Mobilització a Palma 11/06/2022

 

Jornada de mobilització d’11 de juny de 2022 a la Plaça d’Espanya a Palma.

Repercussió a la premsa i als mitjans de comunicació

 

Colaboración público- privada: ¿Para cuándo  la transparencia? 15/05/2022

Col·laboració Público-Privada: Per a quan la transparència? 15/05/2022

Col·laboració Público-Privada: Per a quan la transparència? 15/05/2022

A les Balears el percentatge del pressupost dedicat a l’assistència sanitària amb mitjans aliens ha anat creixent i el 2022 es troba entre les tres comunitats autònomes amb més despesa dedicada a empreses privades després de Catalunya i Madrid. Als portals del Govern de Sanitat i d’Hisenda es publiquen els pressupostos i les despeses de les diferents partides dedicades a sanitat, però en forma dades agregades i no s’arriba al detall dels imports assignats i de les empreses que els perceben. Es reclama a la Conselleria:

– Compromís de transparència en la informació sobre les empreses adjudicatàries, amb detall de la quantia de les partides destinades a les mateixes.

– Rendició de comptes assequible i comprensible per al ciutadà amb informes que justifiquin les externalitzacions des del punt assistencial i d’eficiència econòmica, i avaluació de la consecució dels objectius.

– Pla de desprivatització. Dates de terminació dels actuals convenis i pla de desprivatització

 

Índex:

RESUM I PROPOSTES, Pàg 2

DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA EN MITJANS ALIENS. Pàg 3

COMPARATIVA AMB ALTRES CCAA I EVOLUCIÓ. Pàg 4

INFORMACIÓ DETALLADA DE LA DESPESA PÚBLIC EN MITJANS ALIENS A LES BALEARS. Pàg 5

TRANSPARÈNCIA I RENDICIÓ DE COMPTES. Pàg 6

INFORMACIONS RECENTS. Pàg 8

ASSEGURANCES PRIVADES DE SALUT. Pàg 9

ANNEX. ANTECEDENTS. Pàg 10

 

atencion-primaria-en-baleares

ATENCIÓ PRIMÀRIA A LES BALEARS: AP en risc crític. Memòries del seu deteriorament 11/05/2022

AP en risc crític. Memòries del deteriorament. 11/05/2022

La situació de l´Atenció Primària a les Balears és crítica i amb risc de desaparició i la seva conversió en centres de receptes i expedició de volants com els antics ambulatoris massificats de la seguretat social. Les retallades pressupostàries de dècades, la nefasta política de personal i de gestió i l’absència d’un projecte que atregui els professionals i els ciutadans.

Es presenta una memòria de la situació, amb un estudi de la demora als centres de salut de Mallorca, la campanya de mobilització “Salvem l´Atenció Primària” i una revisió dels plans de la Conselleria.

 

Índex:

RESUM EXECUTIU, PÀG 2

EL DETERIORAMENT DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA, PÀG 3

SALVEM L’ATENCIÓ PRIMÀRIA, PÀG 4

LA SITUACIÓ A LES BALEARS, PÀG 7

UN ESTUDI DE DEMORA, PÀG 10

EL PLA DE RESCAT DE LA CONSELLERIA DE SALUT, PÀG 16

ULTIMS FETS, PÀG 20

BIBLIOGRAFIA, PÀG 21