Manifest de l´ Associació per a la Defensa de la SANITAT PÚBLICA de les Illes Balears

La Sanitat Pública universal ha estat la base fonamental per al desenvolupament de l’Estat del Benestar i és un dels pilars per assegurar la solidaritat i l’equitat dins d’una societat, ja que suposa l’esforç de les persones amb més poder econòmic i més sanes perquè l’atenció sanitària arribi als que tenen menys i estan malalts.

En els últims anys estem vivint una maniobra privatitzadora, on juga un paper fonamental l’estratègia de convèncer l’opinió pública de les ineficiències i els problemes de funcionament del sistema sanitari públic. Són les polítiques neoliberals les principals responsables d’aquesta situació, mitjançant la introducció de noves formes de gestió empresarial, que amb l’excusa de la innovació busquen l’oportunitat d’estendre els seus negocis i descapitalizar el sistema sanitari públic.

Hi ha una estratègia d’avançar de manera lenta i continuada fins a aconseguir que el dret a la protecció de la salut deixi de ser un dret de tots els ciutadans i passar a ser un privilegi per a aquells que puguin pagar l’assistència sanitària, deixant per als menys afavorits un model de beneficència.

S’estan produint grans canvis no només en les organitzacions sanitàries, sinó en totes les organitzacions públiques a causa d’aquestes polítiques neoliberals que s’estan implantant. Aquestes polítiques ens porten a un futur on la gestió dels serveis públics per empreses amb ànim d’obtenir beneficis, ens situa davant una pèrdua de drets ciutadans a costa de l’augment de beneficis empresarials. Davant aquesta deriva prenem posició contra aquest tipus de polítiques i contra aquests models de gestió i vam aprovar el segúent Manifest:

1. Una sanitat universal, gratuïta i de qualitat, finançada per impostos públics.

2. Una gestió sanitària pública, amb polítiques de RRHH que potenciïn la dedicació exclusiva dels professionals a l’assistència pública.

3. Recuperar les privatitzacions o externalitzacions, mitjançant la rendibilitat dels serveis públics. Exigint la derogació de la Llei 15/97 sobre noves formes de gestió dels serveis sanitaris.

4. Recuperació de la Llei 33 /2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública que promou la disminució de les desigualtats socials en salut, així com la derogació del RD 16/12 de mesures de sostenibilitat del sistema de salut que manté la condició d’haver d’estar assegurat per ser atès amb fons públics.

5. Potenciació i correcta dotació dels dispositius de salut pública, desenvolupant polítiques encaminades a la vigilància de l’estat de salut de la població i els seus determinants (salut alimentària, laboral, ambiental, brots i riscos epidèmics etc.). Fomentant la inclusió de polítiques de salut pública, en totes les polítiques.

6. Reforçar l’Atenció Primària com a eix i ordenació de l’assistència sanitària i millorar la coordinació assistencial entre els nivells assistencials d’atenció primària i atenció especialitzada/hospitalària.

7. Millorar l’atenció a la salut mental, l’atenció sociosanitària i l’atenció a la cronicitat. Creació de centres Soci-sanitaris i de residències públiques.

8. Potenciar la docència, la gestió del coneixement científic i la recerca a l’àrea del medicament i la tecnologia sanitària, amb recursos del sistema públic de salut, amb independència de la indústria farmacèutica i tecnològica.

9. Dotació suficient per millorar els recursos i les estructures tècniques de la sanitat pública, dirigides a l’avaluació de medicaments, material, dispositius i tecnologia sanitària, i a la promoció del ús racional i amb criteris d’eficiència.

10. Desenvolupar iniciatives del sistema de salut per garantir una negociació justa, equitativa i transparent dels preus dels medicaments, els dispositius i la tecnologia sanitària, evitant-ne els preus abusius. (Iniciativa “No es sano”).

11. Transparència en la gestió del sistema sanitari com a part de tota política gestió pública. Especialment en la gestió de les llistes d’espera, concerts i despeses, garantint una atenció sanitària eficaç i equitativa.

12. Participació real de la població i dels professionals en la gestió dels serveis sanitaris a les Àrees de salut, Hospitals i Centres de Salut amb la creació dels Consells de Salut que estan definits en la Llei General de Sanitat de 1986.

A Palma, 16 de Febrer de 2017