Estatus ADSP-IB

TÍTOL 1
Denominació, finalitats, domicili i àmbit territorial d’acció.

Article 1.- Sota la denominació ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA DE LES ILLES BALEARS es constitueix una Associació, sense ànim de lucre, que tindrà personalitat jurídica pròpia i es regirà a l’empara del previst en l’article 22 de la Constitució Espanyola de 1978, i ha de regular les seves activitats d’acord amb la Llei 1/2002, del 22 de març, reguladora de Dret d’Associació i amb els seus Estatuts.

Article 2.- L’Associació que es constitueix desenvoluparà les seves activitats en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tindrà una durada indefinida i només es dissoldrà per acord de l’Assemblea General extraordinària o per qualsevol de les causes previstes en les lleis.

Article 3.- Conscients de la importància que té el dret dels ciutadans a la protecció de la salut i de la necessitat del seu desenvolupament a través de la política social i econòmica dels poders públics, aquesta Associació té com a finalitats essencials les següents:

Principio del formulario

 

1.- Propiciar una alternativa racional i equilibrada de l’actual sistema sanitari balear fent valer la necessitat de reformar decididament l’estructura i funcionament de la nostra sanitat, procurant millorar, potenciar, ampliar i racionalitzar els recursos personals, materials i financers del sector públic de la salut.

2.- Crear i difondre un estat d’opinió en tota la societat i especialment entre els professionals de la salut d’acord amb la fi proposada anteriorment.

3.- Defensar la consecució d’una correcta protecció de la salut en totes les àrees i establiments sanitaris de manera que, vetllant per tota la gamma d’atencions que procuren conformar el dret bàsic dels malalts, s’aconsegueixi una assistència integral i més eficient.

4.- Treballar activament per una concepció integral de la salut, per un ús racional dels medicaments i de la tecnologia sanitària i per la potenciació dels actius en salut tant individuals com a socials a través de perspectives de salut en totes les polítiques.

 

5 .- Actuar com a plataforma de defensa i denúncia davant l’opinió pública de quantes anomalies, irregularitats o arbitrarietats es puguin cometre per una incorrecta utilització dels recursos econòmics, tant en el sector públic com en les altres entitats que conflueixen en el sistema sanitari.

6.- Defensar una racionalització de la política de personal que eviti la desocupació, les duplicitats i superposicions de l’exercici professional mitjançant l’actualització d’horaris, remuneracions i incentius.

7.- Col·laborar i defensar amb totes aquelles persones i organitzacions compromeses en la lluita per la consecució de finalitats semblants a les nostres.

Final del formulario

 

Article 4.– L’ Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública dels Illes Balears estarà domiciliada inicialment en…..

TÍTOL II
Dels òrgans directius i la seva forma d’administració.

Article 5.- Seran òrgans de l’Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les Illes Balears l’Assemblea General de socis, la Junta Directiva i el President, que ho serà d’aquesta i aquella.

Article 6.- L’òrgan suprem serà  l’Assemblea General, que estarà integrada per tots els socis i es reunirà per convocatòria de la Junta Directiva, en la forma que estableixen els presents estatuts.

Article 7.- Les Assemblees Generals podran ser ordinàries i extraordinàries, quedant vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan concorrin a ella la majoria dels socis i en segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre d’associats presents.

Entre la primera convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l’Assemblea General hauran de passar almenys quinze dies. L’Assemblea General podrà reunir-se en segona convocatòria mitja hora més tard en cas de no existir quorum, sempre que així s’hagi disposat en la convocatòria de l’Assemblea General.

En el cas que no s’hagués previst en l’anunci la data de la segona convocatòria, haurà de ser feta aquesta amb set dies d’antelació a la data de la reunió.

 

Article 8.- L’Assemblea General ordinària se celebrarà almenys una vegada a l’any. Es notificarà als socis amb l’antelació assenyalada, la data, hora i lloc de la mateixa, així com l’ordre del dia que la regirà.
Article 9.- Són assumptes de la competència de l’Assemblea General ordinària els següents:
1.- Examinar i aprovar la Memòria anual que formula la Junta Directiva, que comprendrà una exposició de totes les gestions dutes a terme sobre els diversos òrgans i autoritats i del resultat de les mateixes, així com també de les activitats realitzades per l’Associació.

2.- Aprovar el pressupost anual de despeses i ingressos del següent any i les quotes ordinàries i extraordinàries que proposi la Junta Directiva, així com l’estat de comptes de l’exercici anterior.

3.- Aprovar els plans generals d’activitats.

4.- Adoptar aquelles resolucions que per la seva importància li sotmeti la Junta Directiva.

Article 10.- Els acords de l’Assemblea General s’adoptaran per majoria simple dels socis presents, excepte en els supòsits especificats en l’article…. dels presents Estatuts, i seran obligatoris per tots ells.

 

Article 11.- L’Assemblea General Extraordinària es reunirà en compliment de l’article 12 dels presents Estatuts, convocada pel President, o quan ho sol·licitin un nombre que representi almenys el 10% dels socis, expressant en la sol·licitud els assumptes a tractar.

Article 12.- És competència de l’Assemblea General Extraordinària el següent:

1.- Nomenament de la Junta Directiva.

2.- Aprovar els reglaments de règim interior amb vista al millor desenvolupament del previst en els presents Estatuts, sense que puguin contravenir el que es disposa en els mateixos.

3.- Modificació dels presents Estatuts.

4.- Dissolució de l’Associació.

5.- Disposició i alienació de béns. Per als apartats 3, 4 i 5 es requerirà el vot favorable de les dues terceres parts dels associats presents.

Article 13.- Sense perjudici de les facultats de l’Assemblea General, l’Associació estarà regida per una Junta Directiva, que estarà composta per un President/a, un Vicepresident/a, un Secretari/a, un Sotssecretari/a, un Tresorer/a i cinc vocals.

Els càrrecs que componen la Junta Directiva seran gratuïts i obligatoris.

 

Article 14.- Els membres de la Junta Directiva seran triats en Assemblea General extraordinària, mitjançant votació majoritària, directa i secreta, per període de dos anys.

En cas de dimissió del President, de revocació o renúncia de la majoria dels seus membres es convocarà Assemblea General extraordinària en el termini màxim d’un mes per procedir a substituir als membres cessants.

La Junta Directiva podrà cobrir de forma provisional els càrrecs vacants, sent ratificats en la següent Assemblea General que se celebri.

Article 15.- La Junta Directiva es reunirà almenys una vegada cada tres mesos i sempre que la convoqui el President o a sol·licitud de més de dues parts dels seus membres, no podent en aquest últim cas la presidència demorar la convocatòria més de vuit dies naturals des que hagués estat sol·licitada.

Les reunions de Junta Directiva seran convocades amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores mitjançant notificació individual a tots els seus membres en la qual es detallarà la data, hora i ordre del dia dels assumptes a tractar igual que el lloc en el qual s’hagi de celebrar, sempre que aquest no sigui el domicili social.

Perquè els acords de la Junta Directiva siguin vàlids hauran de ser adoptats per majoria de vots dels assistents, decidint en cas d’empat, el vot del President, i sent necessària la concurrència de la meitat més un dels seus components.

Article 16.- Per exercir les seves funcions, a la Junta Directiva li correspon l’exercici de les següents atribucions:

 

1.- Elaborar d’acord amb les directrius de l’ Assemblea General el calendari d’activitats de l’Associació i organitzar les mateixes.

2.- Executar els acords presos en l’Assemblea General.

3.- Confeccionar el pressupost anual que hagi de ser aprovat per l’Assemblea General, així com el balanç econòmic de l’exercici anterior.

4.- Aprovar les despeses autoritzades per les disposicions pressupostàries i portar la gestió econòmica i administrativa de l’Associació.

5.- Elaborar la memòria anual a sotmetre a l’Assemblea.

6.- Exercir la potestat disciplinària sobre els associats, els quals podran recórrer davant l’Assemblea General.

7.- Elaborar els reglaments interiors de l’Associació i vetllar pel compliment dels mateixos.

8.- Acordar la federació de l’Associació amb altres associacions de finalitats similars.

9.- La interpretació dels presents Estatuts.

Article 17.- El president ostentarà la representació legal i oficial de l’Associació, actuant en el seu nom i executant els acords adoptats per l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Presidirà la Junta Directiva i l’Assemblea General que assisteixi, dirigint les deliberacions.

 

Article 18.- Correspondrà a més al President:

1.- La convocatòria de l’Assemblea General i la Junta Directiva, fixant l’ordre del dia de les mateixes.

2.- Autoritzar amb la seva signatura l’execució i compliment dels acords de l’entitat.

3.- Autoritzar amb el seu vistiplau les actes de l’Assemblea General, les de la Junta Directiva, els comptes que rendeixi la mateixa, les certificacions i quants documents públics i privats siguin estesos per l’Associació.

4.- Les altres atribucions inherents al càrrec, bé per disposició dels presents Estatuts o per les disposicions legals vigents que siguin aplicables.

Article 19.- El Vicepresident/a substituirà al President sempre que aquest ho estimi convenient i de forma automàtica en casos de malaltia, absència o dimissió del mateix.

Article 20.- El Secretari/a tindrà al seu càrrec el funcionament administratiu de l’Associació. Les seves missions seran:

 

1.- Tenir sota la seva responsabilitat l’arxiu i custòdia de tots els documents.

2.- Redactarà les actes de les reunions i assemblees, assistint el President durant les mateixes.

3.- Redactarà la Memòria Anual de l’Associació.

4.- Portarà al dia un registre d’entrada i sortida de correspondència i un fitxer amb els noms i dades d’afiliació dels socis, portant un exhaustiu control referent a les altes i baixes de socis.

Article 21.- El Sotssecretari substituirà al Secretari sempre que aquest ho estimi convenient i de forma automàtica en casos de malaltia, absència o dimissió del mateix.

Article 22.- El Tresorer tindrà sota la seva responsabilitat el funcionament econòmic de l’Associació i ho executarà:

1.- Tenint sota la seva custòdia tots els fons i valors de l’Associació.

2.- Intervenint amb la seva signatura tots els documents de cobraments i pagaments, amb el conforme del President.

3.- Portant el Llibre d’Estat de Comptes, amb les indicacions d’ingressos, despeses i saldos.

4.- Aixecant anualment un Estat de Comptes que es presentarà al vistiplau del President, a més de cada vegada que es requereixi.

 

Article 23.- El Vocal Primer substituirà al Tresorer sempre que aquest ho estimi convenient i de forma automàtica en casos de malaltia, absència o dimissió del mateix.

Article 24.- Els Vocals exerciran les funcions que s’acordin en les Juntes Directives per a les finalitats específiques de l’Associació i col·laboraran amb els altres membres de la Junta en les seves funcions. El seu nombre màxim serà de dos i pot no haver-hi cap en ocasions si així ho determina la mateixa Junta.

TÍTOL III
Dels Associats.

Article 25.- Podran formar part de l’Associació totes aquelles persones físiques i jurídiques, que identificant-se amb les finalitats d’aquella i desitgin col·laborar amb la mateixa, ho sol·licitin per escrit i reuneixin les condicions indispensables segons el parer de la Junta Directiva i siguin admesos per majoria de la mateixa. Els qui resultessin admesos, causaran alta en l’Associació a partir del dia primer del mes següent a aquell en què hagi estat aprovat el seu ingrés i des d’aquesta data quedaran incorporats a la mateixa en igualtat de drets i deures que els altres associats.

Article 26.- Els associats gaudiran dels mateixos drets i, a més dels que estatutàriament se’ls reconeix, gaudiran expressament dels següents:

 

– Participar en totes les activitats que s’organitzin.
– Deliberar i votar en les sessions de l’Assemblea General.
– Triar i ser triat per ocupar els càrrecs directius.
– Utilitzar els serveis de l’Associació.
– Emprendre quantes iniciatives afavoreixin la consecució de les finalitats d’aquesta Associació mitjançant la seva activa participació.

Article 27.- Són deures dels membres que integren aquesta Associació:

– Acatar i complir els acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General i la Junta directiva en l’esfera de la competència respectiva.

– Participar en les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva dels seus membres.

– Abonar les quotes ordinàries o excepcionals que siguin establertes conforme al que es disposa en els Estatuts vigents.

El reiterat incompliment d’aquests deures serà causa suficient perquè la Junta Directiva acordi l’expulsió temporal o definitiva de l’infractor.

Article 28.- Es perdrà la condició de soci a petició de l’interessat o en els supòsits d’expulsió temporal o definitiva de l’Associació, acordada segons el previst en els estatuts de la mateixa.

 

TÍTOL  IV
Del règim econòmic.

Article 29.- L’Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les Illes Balears manca de patrimoni fundacional al moment de la seva constitució.

Article 30.- Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament de les activitats socials seran els següents:

1.- La quotes ordinàries i extraordinàries que assenyali  l’Assemblea General.

2.- Els productes dels béns i drets que els corresponen, així com les subvencions i donacions que pugui rebre de forma legal.

3.- Els ingressos que obtingui l’Associació mitjançant les activitats lícites que acordi realitzar la Junta Directiva, sempre dins de les finalitats estatutàries.

Article 31.- L’administració de fons de l’Associació es durà a terme sotmesa a la corresponent intervenció i amb la publicitat suficient, a fi que els socis puguin tenir coneixement periòdicament de la destinació d’aquells.

Article 32.- L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i es tanca el 31 de desembre.

TÍTOL  V
De la dissolució.

Article 33.- L’Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les Illes Balears es
dissoldrà per les següents causes:

 

1.- Per acord dels dos terços dels socis en Assemblea General extraordinària, convocada a aquest efecte.

2.- Pel determinat en l’article 39 del  Codi Civil.

3.- Per sentència judicial.

Article 34.- L’Assemblea General que acordi la dissolució de l’Associació nomenarà una comissió liquidadora composta per cinc socis, la qual es farà càrrec dels fons que existeixin perquè, una vegada satisfetes les obligacions, el romanent, si hi hagués serà lliurat a qualsevol entitat legalment constituïda que persegueixi  finalitats anàlogues a les de l’Associació dissolta.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En tot quant no estigui previst en els presents estatuts, s’aplicarà la vigent Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació i, normes complementàries