OBSERVATORI DE LA SANITAT DE LES ILLES BALEARS

A la present secció es mostren informes amb les dades descriptives bàsiques de tipus estadístic, econòmic i assistencial de la sanitat de les Illes Balears. La seva anàlisi i avaluació són la base per elaborar propostes de millora de la sanitat pública balear, aplicant criteris crítics i documentats.

Dossier informatiu 1. DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA A LES ILLES BALEARS

Dades bàsiques per a l’avaluació de la Despesa Sanitària Pública a Balears.

Es presenta una anàlisi de la Despesa Sanitària (DS) Pública a Balears, evolució i situació actual, identificant les àrees amb major augment (concerts i medicaments). S’avança a orientar les vies principals per a la millora de la seva gestió amb la finalitat de recuperar i mantenir l’eficiència, la qualitat i l’oferta assistencial del sistema públic.

Índex:

1-Anàlisi i evolució  de la DS Pública a Balears

2-Distribució de la DS Pública a Balears

3-Situació actual medicaments

4-Situació actual concerts

 

Resum:

A nivell estatal les retallades dels últims anys s’han traduït en una baixada continuada dels pressupostos destinats a sanitat que ha passat del 6,7 % del PIB en 2009 al 5,6% en 2016. En Balears el % de la DS pública sobre el PIB va ser del 5,3% en 2015. Aquest mateix any les estadístiques col·locaven a Balears com la comunitat amb la 3ª menor DS pública per càpita, solament per davant de Madrid i Catalunya. En 2016 i 2017, els pressupostos en sanitat (1.475 milions de €) han augmentat lleugerament, però manca conèixer la despesa real consolidada, i el grau de compliment del pressupost, pel que no sembla que es recuperin els nivells de despesa pública de fa 6 o 7 anys.

La disminució de la despesa sanitària produïda els últims anys, ha estat en perjudici dels serveis assistencials (atenció primària, hospitalària i especialitzada), de la partida de personal (nòmines), de les inversions en equipament i estructures i en salut pública. Però per contra s’ha dedicat cada vegada més diners a dos temes: Als concerts per finançar una provisió privada de serveis i a l’augment de despesa generada pels medicaments hospitalaris, que amb els seus altíssims i abusius preus han multiplicat els beneficis de les companyies farmacèutiques. En aquests moments el pressupost en concerts representa l’11 % del DS pública de Balears, i els medicaments (sumant despesa en recepta + hospital) el 25 %. En el dosier informatiu es detallen com es distribueixen i evolucionen les diferents partides de DS.

Es planteja la necessitat d’acabar amb les retallades, recuperar el DS pública a valors previs a la crisi i una intervenció activa des de Balears per revertir l’actual situació orientada a un progressiu augment de la sanitat privada en detriment de la pública, i per modificar el sistema vigent de regulació de preus dels medicaments, amb transparència, aplicant les propostes exposades en el manifest de l´ADSP-IB.


Dossier informatiu 2. DESPESA SANITÀRIA PRIVADA A LES ILLES BALEARS

Dades bàsiques per a l’avaluació de la Despesa Sanitària Privada a Balears.

Es presenten les dades principals de Despesa Sanitària (DS) Privada a Balears, evolució i situació actual.

 

Índex:

1-Anàlisi de la DS Privada a Balears

2-Evolució de la DS Privada a Balears

3- Pes del sector sanitari privat a Balears

4-Situació actual concerts

 

Resum:

Balears és una de les comunitats autònomes (CCAA) amb un major nivell de privatització de la sanitat (entre el 2º i 3er lloc del rànquing)  i al mateix temps  una de les quals menys despesa dedica a la sanitat pública. La DS privada representa gairebé el 40 % del total de la despesa sanitària, si sumem la despesa privada directa (quotes assegurats i despesa de butxaca) i l’aportació de diners públics empleats en els concerts amb les empreses que ofereixen provisió de serveis.

A altres comunitats la despesa de butxaca per càpita és molt major, no obstant això Balears és la segona comunitat que més gasta en assegurances. És la segona comunitat amb més segurs en salut privats solament superada per Madrid. A 2015 el nombre d’assegurats era de gairebé 300.0000. I la DS en assegurances privades va augmentar de forma important entre 2014 i 2016 (+26,4%). El sector privat ofereix el 34 % dels llits hospitalaris (2015) i cobreix del 30% al 50% de l’activitat assistencial de Balears.

D’altra banda Balears ocupa el 2º lloc més alt de les CCAA en el % de DS pública destinada al pagament de concerts (11% del pressupost sanitari de Balears en 2017). Aquesta DS pública dedicada a l´assistència sanitària per mitjans aliens ha passat de 65,5 milions de € en 2009 a 161,4 milions de € en 2017 (x 1,5). La majoria del pressupost públic per a provisió privada de serveis es destina a institucions d’atenció especialitzada, transport sanitari i altres serveis.

Considerem que l’anomenada “col·laboració públic-privada” ens condueix a un futur on lo públic serà sinònim d’activitat no rendible per al sector privat, amb la consegüent pèrdua d’eficàcia del nostre excel·lent sistema públic de salut en favor d’altres opcions de les quals es coneixen els seus negatius resultats sobre la salut de la població i sobre l’augment de despesa.


Dossier informatiu 3. PROJECTE DE PRESSUPOSTOS DE SANITAT DE LES IB 2.018: ANÀLISI I PROPOSTES

En el “Dossier Informatiu 3” es presenta una actualització i anàlisi de les dades del projecte de pressupostos de sanitat de Balears 2018 i les propostes de l´ADSP-*IB al respecte.

Consta de dos documents:

a-Presentació PPT: “Projecte de pressupostos de les IB 2.018: Anàlisi i propostes”.
b-Document “Argumentarium en 10 punts”.

Índex:

0-Fonts d’informació
1-Anàlisi i evolució de la DS Pública a Balears
2-Distribució de la DS Pública a Balears
3-Situació actual nòmines
4-Situació actual concerts
5-Situació actual inversions
6-Situació actual medicaments

Resumen:

El projecte de pressupostos de la comunitat autònoma de les IB per 2018 ha estat publicat recentment (enllaç). . En el mateix s’inclou el projecte de pressupostos de SANITAT que va ser presentat el 9/11/2017 en el Parlament Balear. (Veure diaris de sessions enllaç).

En el dossier es revisen i actualitzen les dades la Despesa Sanitària pública 2009-2018 a les IB, en valors absoluts, en valors per càpita i en relació al PIB. S’analitza la distribució de la despesa sanitària per partides. Es presenten propostes de l´ADSP-IB respecte a 4 àrees concretes: 1) Nòmines, 2) Concerts, 3) Inversions i 4) Medicaments.

Es planteja la necessitat d’augmentar els recursos destinats al sosteniment de la sanitat pública a les àrees assistencials i d’inversió, i prendre mesures per controlar i evitar els augments de despesa en les partides de Concerts i de Medicaments. És necessari revertir l’actual situació orientada a un progressiu augment de la sanitat privada en detriment de la pública.

Tres punts essencials:
DEFENSAR les coses bones que tenim perquè no es perdin,
RECUPERAR el que hem perdut per la progressiva privatització
MILLORAR la qualitat i prestacions de la sanitat pública.



PROPOSTES DETALLADES DE L´ADSP-IB SOBRE LA POLÍTICA FARMACÈUTICA DEL SERVEI DE SALUT i CONSELLERIA

Dossier Punt 6: ÀREA D´ATENCIÓ PRIMÀRIA. Març 2019

Dossier Punt 6: ÀREA D´ATENCIÓ PRIMÀRIA. Març  2019. Per a descarregar aquest dossier prem aquí

Informe de l´ADSP-IB: CRÒNICA DE LA PANDÈMIA DE LA COVID A LES BALEARES 27/09/2020

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) va enviar a les diferents associacions de les comunitats autònomes un qüestionari informatiu i valoratiu de la pandèmia. Una síntesi de la informació recollida corresponent a la primera ona de la pandèmia va ser publicada per la FADSP el 15/10/2020.

El document sobre la situació a les Balears, elaborat per l´ Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública dels IB (ADSP-IB), aporta una síntesi de dades descriptives de l’epidèmia i una valoració de la resposta donada per a afrontar-la. La informació i la consegüent anàlisi es basa en les dades disponibles fins a la darrera setmana de setembre 2020, però la pandèmia continua activa i serà necessari revalorar i completar els continguts dins d’un període.

Molta informació ha estat assolida d’articles publicats en la premsa de Balears, que seria necessari contrastar amb les fonts oficials o altres estudis. En molts dels apartats la valoració i anàlisi de les causes es fa difícil. Presentem un avanç de l’informe, que esperem complementar pròximament.

Grup de redacció de la Junta de l´ADSP-IB
27 de Setembre 2020


Dossier informatiu 6. PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2022 DESAGREGATS. RESUM D’ATENCIÓ PRIMÀRIA I ATENCIÓ ESPECIALITZADA.

Al dossier informatiu 6 es presenten els pressupostos de sanitat de Balears 2022 desagregats amb detall d’assignació per a l´Atenció Primària i l´Atenció Especialitzada: “En què es gasta?” . Cliqueu sobre aquest enllaç. .


Dossier informatiu 7. AVALUACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOSTOS DE SALUT 2023 DEL GOVERN DE BALEARS

Avaluació del Projecte de Pressuposts de Salut 2023 del Govern de les Illes Balears

Informe complet de l´ADSP-IB. 28 de gener 2023

ÍNDEX:

Introducció, pàg 3

Dades generals, pàg 4

 1. Evolució de la despesa sanitària pública en valors absoluts
 2. Distribució de la despesa sanitària pública per partides
 3. Comparació de pressupostos 2022 i 2023

Dades per partides, pàg 8

 1. Atenció Especialitzada de Salut, 8
 2. Atenció Primària de Salut, 8
 3. Assistència sanitària amb mitjans aliens (Concerts), 9
 4. Medicaments, 10
 5. Inversions en infraestructura i equips, 12
 6. Personal, 13
 7. Agència de Salut Pública, 14
 8. Vacunes, 14
 9. Formació del Personal Sanitari, 14
 10. Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GSAIB), 15

Resum, pàg 16

Conclusions, pàg 18

Annexos, pag 20

A1. Despesa pressupostada i despesa real consolidada, 21

A2. Despesa sanitària pública per càpita, 22

A3. Mètode per a l’extracció de dades i classificació desagregada, 23

A4. Estimació del dèficit de despesa assignat a Atenció Primària en comparació de la mitjana de la CCAA i les recomanacions de l’OMS, 26

A5. Taules de pressupost 2023 en Assistència Sanitària per Mitjans Aliens, 27

A6. Formació del personal sanitari i docència al sistema de salut, 28

A7. Altres referències, 29

A8. Informe FADSP gen 2023, 30