SANITAT PÚBLICA A EXAMEN

Programa especial de de IB3TV dedicat a repassar la situació actual de la sanitat pública 8/5/2018
https://goo.gl/FAWj8D
(http://ib3tv.com/carta Programa “5 dies darrera hora”. 8/5/2018 Min 38:30)

Campanya Ningú al Marge.
Anàlisi de la situació de l’atenció sanitària al nostre país.

Amb entrevistes a Alberto Gundín coordinador de Metges del Món Balears que va presentar la campanya “Ningú al marge” sobre les conseqüències sanitàries de les retallades per a la població més vulnerable i de l’augment de desigualtats produïdes al nostre país.
Es van detallar les dades econòmiques de la disminució de la despesa sanitària pública, la menor inversió produïda els últims anys i es van exposar les seves conseqüències per als pacients i per a la sostenibilitat del sistema sanitari. Cal destacar la falta d’accés universal a la sanitat que va regular el RD 16/2012, i que porta a la progressiva desigualtat i l’exclusió de les persones més vulnerables. Per als pacients és un problema important el copagament dels medicaments per part dels pensionistes i dels treballadors actius, així com l’exclusió del seu finançament de 400 medicaments tal com va regular el RD 16/2012.

També va participar al programa Quico Puigventós de l´Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública dels IB, que va explicar l’elevada despesa en medicaments produïda els darrers anys, motivada pels alts preus i va denunciar la falta de transparència i opacitat que l’actual regulació legal en aquest tema permet. Va cridar l’atenció sobre l’alt cost dels nous medicaments hospitalaris per a malalties que solament cobreix la sanitat pública (Medicaments per al càncer, autoinmunital, hepatitis, SIDA, esclerosi, fibrosi quística, malalties rares, etc, etc). L’augment de la despesa any darrera any, comporta que es dediqui més pressupost públic als medicaments mentre una part de les necessitats de la sanitat pública no es poden atendre adequadament, com les inversions en equipaments, personal sanitari, etc. Aquesta situación pot tenir consecuències i problemes com les llistes d’espera.

MANIFEST PLATAFORMA CIUTADANA PER LA SANITAT PÚBLICA DE LES ILLES BALEARS

 

MANIFEST

PLATAFORMA CIUTADANA PER LA SANITAT

PÚBLICA DE LES ILLES BALEARS

 

 

La Sanitat Pública universal ha estat la base fonamental per al desenvolupament de l’Estat del Benestar i és un dels pilars per assegurar la solidaritat i l’equitat dins d’una societat, i així permetre garantir el dret a la protecció de la salut, tal com ho recull l’art.43 de la Constitució.

Els darrers anys estem vivint una maniobra privatitzadora on juga un paper fonamental l’estratègia de convèncer a l’opinió pública de les ineficiències i problemes de funcionament del sistema sanitari públic, quan són les polítiques neoliberals les principals responsables d’aquesta situació mitjançant la introducció de noves formes de gestió empresarial que -amb l’excusa de la innovació- busquen l’oportunitat d’estendre els seus negocis i descapitalitzar el sistema sanitari públic.

Hi ha una estratègia d’avançar de manera lenta i continuada fins a aconseguir que el dret a la protecció de la salut deixi de ser un dret de tota la ciutadania i passi a ser un privilegi per a aquells que puguin pagar l’assistència sanitària, deixant per als grups menys afavorits un model de beneficència.

S’estan produint grans canvis no només en les organitzacions sanitàries, sinó en totes les organitzacions públiques a causa d’aquestes polítiques neoliberals que s’estan implantant.

Aquestes polítiques ens porten a un futur on la gestió dels serveis públics per empreses amb ànim d’obtenir beneficis, ens situa davant una pèrdua de drets ciutadans, a costa de l’augment de beneficis empresarials.

Davant aquesta deriva, prenem posició contra aquest tipus de polítiques i contra aquests models de gestió, i proposem la creació d’una Plataforma Ciutadana per la SANITAT PÚBLICA de les Illes Balears.

Aquesta Plataforma pretén aconseguir:

1.- Una sanitat universal, gratuïta i de qualitat, finançada per impostos públics.

2.- Recuperació de la Llei 33 /2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública que promou la disminució de les desigualtats socials en salut, així com la derogació del RD 16/12 de mesures de sostenibilitat del sistema de salut, que manté la condició d’haver d’estar assegurat per ser atès amb fons públics.

3.- Recuperar les privatitzacions o externalitzacions, mitjançant la rendibilitat dels serveis públics. Derogació de la Llei 15/97 sobre noves formes de gestió dels serveis sanitaris.

4.- Implementació de polítiques que considerin l’atenció sanitària com un dels drets humans, i amb una perspectiva de gènere que elimini les desigualtats de les dones enfront dels homes.

5.- Una gestió sanitària pública amb polítiques de RRHH que potenciïn la dedicació exclusiva dels professionals a l’assistència pública.

6.- Potenciació i correcta dotació dels dispositius de salut pública, desenvolupant polítiques encaminades a la vigilància de l’estat de salut de la població i dels seus determinants (salut alimentària, laboral, ambiental, brots i riscos epidèmics etc.). Fomentar la inclusió de polítiques de salut pública en totes les polítiques.

7.- Reforçar l’Atenció Primària com a eix i ordenació de l’assistència sanitària i millorar la coordinació entre els nivells assistencials d’atenció primària i atenció especialitzada/hospitalària.

8.- Millorar l’atenció a la salut mental, l’atenció soci-sanitària i l’atenció a la cronicitat. Crear centres soci-sanitaris i residències públiques.

9.- Potenciar la docència, la gestió del coneixement científic i la recerca a l’àrea del medicament i de la tecnologia sanitària, amb recursos del sistema públic de salut, amb independència de la indústria farmacèutica i tecnològica.

10.- Dotació suficient per millorar els recursos i estructures tècniques de la sanitat pública, dirigides a l’avaluació de medicaments, material, dispositius i tecnologia sanitària, i a la promoció de l’ús racional amb criteris d’eficiència.

11.- Iniciatives del sistema de salut per garantir una negociació justa, equitativa i transparent dels preus dels medicaments, els dispositius i la tecnologia sanitària, evitant els preus abusius dels mateixos. (Iniciativa “No es sano”).

12.- Transparència en la gestió del sistema sanitari com a part de tota política de gestió pública, especialment en la gestió de les llistes d’espera, concerts i despeses, garantint una atenció sanitària eficaç i equitativa.

13.- Participació real de la població i dels professionals en la gestió de les Àrees de salut, Hospitals i Centres de Salut, amb la creació dels Consells de Salut que estan definits en la Llei General de Sanitat de 1986.

A Palma, 12 d´abril 2018

Nova adhesió al manifest: Associació ADIS, 27 de Juny 2018

-ADIBS-Dona Sana. “Associació de Dones de les Illes Balears per a la Salut”
-ADIS. “Associació Dignitat i Solidaritat”
-ADSP-IB. “Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les Illes Balears”
-ALAS. “Associació de Lluita Anti-Sida de les Illes Balears”
-ATTAC Mallorca. “Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana”
-CAP-Endavant Balears. “Associació Cap Endavant-Plataforma Garantitzem les Pensions”
-FAVP. “Federació d´Associacions de Veïns de Palma”.
-FSC. “Forúm Social de Mallorca”.
-La Defensa. “Asociación La Defensa de Consumidores y Usuarios de Baleares”
-MdM Balears. “Métges del Mon Illes Balears”.