MANIFEST PLATAFORMA CIUTADANA PER LA SANITAT PÚBLICA DE LES ILLES BALEARS

 

MANIFEST

PLATAFORMA CIUTADANA PER LA SANITAT

PÚBLICA DE LES ILLES BALEARS

 

 

La Sanitat Pública universal ha estat la base fonamental per al desenvolupament de l’Estat del Benestar i és un dels pilars per assegurar la solidaritat i l’equitat dins d’una societat, i així permetre garantir el dret a la protecció de la salut, tal com ho recull l’art.43 de la Constitució.

Els darrers anys estem vivint una maniobra privatitzadora on juga un paper fonamental l’estratègia de convèncer a l’opinió pública de les ineficiències i problemes de funcionament del sistema sanitari públic, quan són les polítiques neoliberals les principals responsables d’aquesta situació mitjançant la introducció de noves formes de gestió empresarial que -amb l’excusa de la innovació- busquen l’oportunitat d’estendre els seus negocis i descapitalitzar el sistema sanitari públic.

Hi ha una estratègia d’avançar de manera lenta i continuada fins a aconseguir que el dret a la protecció de la salut deixi de ser un dret de tota la ciutadania i passi a ser un privilegi per a aquells que puguin pagar l’assistència sanitària, deixant per als grups menys afavorits un model de beneficència.

S’estan produint grans canvis no només en les organitzacions sanitàries, sinó en totes les organitzacions públiques a causa d’aquestes polítiques neoliberals que s’estan implantant.

Aquestes polítiques ens porten a un futur on la gestió dels serveis públics per empreses amb ànim d’obtenir beneficis, ens situa davant una pèrdua de drets ciutadans, a costa de l’augment de beneficis empresarials.

Davant aquesta deriva, prenem posició contra aquest tipus de polítiques i contra aquests models de gestió, i proposem la creació d’una Plataforma Ciutadana per la SANITAT PÚBLICA de les Illes Balears.

Aquesta Plataforma pretén aconseguir:

1.- Una sanitat universal, gratuïta i de qualitat, finançada per impostos públics.

2.- Recuperació de la Llei 33 /2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública que promou la disminució de les desigualtats socials en salut, així com la derogació del RD 16/12 de mesures de sostenibilitat del sistema de salut, que manté la condició d’haver d’estar assegurat per ser atès amb fons públics.

3.- Recuperar les privatitzacions o externalitzacions, mitjançant la rendibilitat dels serveis públics. Derogació de la Llei 15/97 sobre noves formes de gestió dels serveis sanitaris.

4.- Implementació de polítiques que considerin l’atenció sanitària com un dels drets humans, i amb una perspectiva de gènere que elimini les desigualtats de les dones enfront dels homes.

5.- Una gestió sanitària pública amb polítiques de RRHH que potenciïn la dedicació exclusiva dels professionals a l’assistència pública.

6.- Potenciació i correcta dotació dels dispositius de salut pública, desenvolupant polítiques encaminades a la vigilància de l’estat de salut de la població i dels seus determinants (salut alimentària, laboral, ambiental, brots i riscos epidèmics etc.). Fomentar la inclusió de polítiques de salut pública en totes les polítiques.

7.- Reforçar l’Atenció Primària com a eix i ordenació de l’assistència sanitària i millorar la coordinació entre els nivells assistencials d’atenció primària i atenció especialitzada/hospitalària.

8.- Millorar l’atenció a la salut mental, l’atenció soci-sanitària i l’atenció a la cronicitat. Crear centres soci-sanitaris i residències públiques.

9.- Potenciar la docència, la gestió del coneixement científic i la recerca a l’àrea del medicament i de la tecnologia sanitària, amb recursos del sistema públic de salut, amb independència de la indústria farmacèutica i tecnològica.

10.- Dotació suficient per millorar els recursos i estructures tècniques de la sanitat pública, dirigides a l’avaluació de medicaments, material, dispositius i tecnologia sanitària, i a la promoció de l’ús racional amb criteris d’eficiència.

11.- Iniciatives del sistema de salut per garantir una negociació justa, equitativa i transparent dels preus dels medicaments, els dispositius i la tecnologia sanitària, evitant els preus abusius dels mateixos. (Iniciativa “No es sano”).

12.- Transparència en la gestió del sistema sanitari com a part de tota política de gestió pública, especialment en la gestió de les llistes d’espera, concerts i despeses, garantint una atenció sanitària eficaç i equitativa.

13.- Participació real de la població i dels professionals en la gestió de les Àrees de salut, Hospitals i Centres de Salut, amb la creació dels Consells de Salut que estan definits en la Llei General de Sanitat de 1986.

A Palma, 12 d´abril 2018

Nova adhesió al manifest: Associació ADIS, 27 de Juny 2018

-ADIBS-Dona Sana. “Associació de Dones de les Illes Balears per a la Salut”
-ADIS. “Associació Dignitat i Solidaritat”
-ADSP-IB. “Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les Illes Balears”
-ALAS. “Associació de Lluita Anti-Sida de les Illes Balears”
-ATTAC Mallorca. “Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana”
-CAP-Endavant Balears. “Associació Cap Endavant-Plataforma Garantitzem les Pensions”
-FAVP. “Federació d´Associacions de Veïns de Palma”.
-FSC. “Forúm Social de Mallorca”.
-La Defensa. “Asociación La Defensa de Consumidores y Usuarios de Baleares”
-MdM Balears. “Métges del Mon Illes Balears”.