Colaboración público- privada: ¿Para cuándo  la transparencia? 15/05/2022

Col·laboració Público-Privada: Per a quan la transparència? 15/05/2022

Col·laboració Público-Privada: Per a quan la transparència? 15/05/2022

A les Balears el percentatge del pressupost dedicat a l’assistència sanitària amb mitjans aliens ha anat creixent i el 2022 es troba entre les tres comunitats autònomes amb més despesa dedicada a empreses privades després de Catalunya i Madrid. Als portals del Govern de Sanitat i d’Hisenda es publiquen els pressupostos i les despeses de les diferents partides dedicades a sanitat, però en forma dades agregades i no s’arriba al detall dels imports assignats i de les empreses que els perceben. Es reclama a la Conselleria:

– Compromís de transparència en la informació sobre les empreses adjudicatàries, amb detall de la quantia de les partides destinades a les mateixes.

– Rendició de comptes assequible i comprensible per al ciutadà amb informes que justifiquin les externalitzacions des del punt assistencial i d’eficiència econòmica, i avaluació de la consecució dels objectius.

– Pla de desprivatització. Dates de terminació dels actuals convenis i pla de desprivatització

 

Índex:

RESUM I PROPOSTES, Pàg 2

DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA EN MITJANS ALIENS. Pàg 3

COMPARATIVA AMB ALTRES CCAA I EVOLUCIÓ. Pàg 4

INFORMACIÓ DETALLADA DE LA DESPESA PÚBLIC EN MITJANS ALIENS A LES BALEARS. Pàg 5

TRANSPARÈNCIA I RENDICIÓ DE COMPTES. Pàg 6

INFORMACIONS RECENTS. Pàg 8

ASSEGURANCES PRIVADES DE SALUT. Pàg 9

ANNEX. ANTECEDENTS. Pàg 10